>> Úvod

     Každá civilizácia v dejinách ľudstva svoju existenciu zaznamenáva pre budúcnosť aj svojimi dobovými písomnosťami, ktoré boli rôznymi spôsobmi archivované - zachované.

 

      Teraz v  modernej dobe vytvorené písomnosti - dokumenty - záznamy a ich uchovanie - archivácia neslúži iba pre historikov, ale stali sa nepostrádatelné pre každodenný život prakticky v každej oblasti ľudskej činnosti (hospodárstvo, ekonomika, účtovníctvo, ochrana majetku a zdravia, riadenie ľudských zdrojov a pod. ........)

 

       O dokumenty s historickou hodnotou sa stará sieť štatnych archívov a o správu registratúr (podnikových archívov) súkromnej sféry sa starajú prevažne - miesta uloženia záznamov.

 

      Možeme konštatovať, že spoločnosti, ktoré spravujú registratúry podnikov, spoločností, družstiev, živnostníkov plnia nezastupiteľnú úlohu hlavne v tom, že uschovávajú dokumenty subjektov zaniknutých konkurzom alebo likvidáciou - mzdové listy, evidenčné listy, osobné karty, výplatné listiny, zmluvy ........)

 

 

 " Vaše starosti do našich políc"