>> konkruzy a likvidácie

 

Spoločnosť ARCHOBS, s.r.o., správa registratúry je pripravená k Vašej spokojnosti s využitím § 23 zákona 395/2002 o archívoch a registratúrach prevziať na seba všetku zodpovednosť za splnenie si povinnosti správcu konkurznej podstaty vyplývajúcej z §90 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a to najmä:

 

 

 

- bezodkladne nadviazať súčinnosť s príslušným štátnym archívom a priebežne plniť všetky úlohy vyplývajúce z platných právnych noriem a predpisov;

 

-  dôsledne vykonať vyradenie registratúrnych záznamov (skartáciu) a vypracovať predpísanú dokumentáciu;

 

 

-  uchovávať uložené registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloženia (osobné spisy 70 rokov od dátumu narodenia, mzdové listy 50 rokov od dátumu vydania, hospodárska agenda 10 rokov atď. …) vo vlastných priestoroch;

 

 

- udržiavať súčinnosť so zainteresovanými orgámno štátnej správy.

 

 

Kolektív spoločnosti ARCHOBS, s.r.o.

 

 

" Vaše starosti do našich políc"